»

tình dục miễn phí

9 lần rửa xe, 1 lần miễn phí... sex

9 lần rửa xe, 1 lần miễn phí… sex

Chuyện lạ

22:57:02 12/09/2012
Một doanh nghiệp tại Malaysia đã bị phát hiện việc cung cấp dịch vụ tình dục miễn phí đối với các khách hàng rửa xe hơi sau lần thứ 9 tại doanh nghiệp này.